Welzijnsdomeinen

Heb jij extra expertise nodig of ontbreekt het je aan tijd om al je plannen uit te voeren? Dan helpen wij je graag verder. Preventie zorgt voor meer efficiëntie!

Milieu

De domeinen verfraaiing van de arbeidsplaatsen en het intern leefmilieu, hebben onder meer, betrekking op de invloed van licht, geluid, klimatologische omstandigheden ....

Slechte verlichting en verluchting, temperatuur (te warm of te koud), geluidsoverlast kunnen niet alleen storend zijn, ze kunnen ook echt schadelijk zijn voor de gezondheid en bijvoorbeeld stress veroorzaken.

Met 'milieu' worden vaak elementen als milieuvergunningen bedoeld. Maar in tegenstelling tot die vergunningen, die betrekking hebben op het externe leefmilieu, bedoelen we hiermee de interne omgevingselementen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van hun werknemers of stress veroorzaken, waaronder ook water, bodem, natuurlijke hulpbronnen, flora, fauna, mensen en hun onderlinge samenhang.

Omdat ze zo'n grote invloed hebben op werknemers moeten we ermee rekening houden in het welzijnsbeleid van bedrijven. Het gaat dan onder andere over de volgende elementen:
- beheer van het milieu door de duurzame aanwending van de grondstoffen en de natuur;
- bescherming van mens en milieu tegen verontreiniging en onttrekking
- natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit

Arbeidsveiligheid

Binnen het domein arbeidsveiligheid ligt onze focus op het vermijden van arbeidsongevallen, en ervoor zorgen dat medewerkers te allen tijde zo volledig mogelijk beschermd zijn op de werkvloer en tijdens de uitvoering van hun taken – zowel in het bedrijf, onderweg als op verplaatsing.

Om te bepalen of de werknemers hun taken kunnen uitvoeren zonder ongevallen, wordt er eerst een risicoanalyse uitgevoerd. Tijdens deze analyse komen er heel wat verschillende onderwerpen aan bod: de machines en hun werking, de gebruikte producten en hun samenstelling, de inrichting van de werkplaats, brandveiligheid en taakverdeling.

Ergonomie

Ergonomie streeft ernaar systemen, gebruiksvoorwerpen en taken op het werk aan te passen aan de menselijke fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen van werknemers, zodat er comfortabel, gezond en veilig gewerkt kan worden.

De implementatie van ergonomische basisprincipes in de arbeidsprocessen motiveert het personeel om goed te presteren en draagt zo bij tot een verhoging van de kwaliteit en productiviteit van het werk. Hierbij maken we een opdeling in fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie-ergonomie:

- Fysieke ergonomie houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie en biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over werkhoudingen, repetitieve handelingen, werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen en werkplekinrichting.
- Cognitieve ergonomie bestudeert de mentale processen zoals perceptie, geheugen, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Relevante topics zijn de mentale werkbelasting, mens - computerinteractie, stress en training.
-Bij organisatie-ergonomie focussen we op het optimaliseren van socio-technische systemen zoals organisatiestructuren en processen. Denk dan bijvoorbeeld aan communicatie, telewerken en kwaliteitszorg.

Verfraaiing van de werkplaats

Het verfraaien van een werkplaats – oftewel elke plek waar arbeid wordt verricht, ongeacht of hij zich binnen of buiten bevindt – slaat op de inrichting en de afwerking van deze ruimte. Er zijn raakvlakken met ergonomische aspecten, leefmilieu, maar ook met veiligheid en gezondheid. Ook esthetische keuzes moeten steeds getoetst worden aan veiligheids- en gezondheidsimplicaties.

Enkele elementen die tot problemen kunnen leiden zijn: glazen deuren en wanden, vloertapijt, schadelijke verven enz. Het is dus essentieel om de preventieadviseur al te betrekken vanaf de planningsfase voor verfraaiingswerken. Slechte verlichting en verluchting, te warme of te koude temperaturen en geluidsoverlast kunnen niet alleen storend zijn, maar ook echt schadelijk voor de gezondheid van werknemers en eventueel stress veroorzaken.

Zo kunnen we bij de verfraaiing materialen gebruiken die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de nagalmtijd sterk verkort wordt, en de geluidsoverlast dus nagenoeg verdwijnt. Ook de keuze van de juiste kunstmatige verlichting kan ervoor zorgen dat de gebruikers van de lokalen niet verblind worden.

Psychosociale belasting/ Gezondheid

Werkgevers zijn verplicht om de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade als gevolg van deze risico's te voorkomen en/of om deze schade te beperken.

Onder psychosociale risico's verstaan we de professionele risico's die de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de werknemers in het gedrang brengen en dus een impact hebben op de goede werking van de ondernemingen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn gebreken of problemen in één van de 5 A's:
- Arbeidsinhoud
- Arbeidsomstandigheden
- Arbeidsverhoudingen
- Arbeidsvoorwaarden
- Arbeidsrelaties

Voor werkgevers is het essentieel om een positief arbeidsklimaat te creëren, waar personeelsleden graag en gemotiveerd willen werken. Dit kan je doen door de 5 A's af te stemmen op de mogelijkheden van elk personeelslid. Zo werken ze niet alleen efficiënter maar zijn ze ook gezonder.

De focus van het domein gezondheid ligt op de vraag: "Aan welke gezondheidsrisico's wordt de werknemer blootgesteld en hoe probeert de onderneming actief deze risico's te verminderen en te monitoren?" Het eerste waar je dan aan denkt zijn de klassieke (jaarlijkse) medische onderzoeken bij een externe dienst. Maar dat is een voorbeeld van monitoring na de feiten. CWS wil preventief te werk gaan. Wij sporen actief de risico's op de werkplek op en stellen maatregelen voor om deze risico's tot een minimum te beperken. Ook de optimalisatie van het monitoringprogramma hoort hierbij. In bedrijven kunnen wij bijvoorbeeld helpen bij het omgaan met (gevaarlijke en schadelijke) scheikundige producten, maar ook met fysische agentia als geluid, trillingen, radioactieve bronnen, elektromagnetische stralingen enz. Bovendien voeren we de nodige ergonomische verbeteringen door.

Dit alles gebeurt met aandacht voor verwante welzijnsdomeinen, zoals in dit geval de arbeidshygiëne en met assistentie van welzijnsspecialisten, die nooit om advies verlegen zitten. Wij nemen alle stappen van het proces voor onze rekening, van de analyses tot de implementatie, uitvoering en opvolging van verbeteringsprojecten.

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is de kunst van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving. Ons doel? De gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen beschermen.

Om dit te doen identificeren we chemische, fysische en biologische agentia op de werkplek die ziekte of ongemak kunnen veroorzaken. Ook evalueren we de omvang van het risico als gevolg van blootstelling aan deze agentia en beheersen we deze risico's om nadelige gezondheidseffecten op lange en korte termijn te voorkomen.

CWS helpt bedrijven met de analyse van scheikundige agentia en hoe ermee omgegaan wordt (gebruiksanalyse, maatregelenanalyse, risicoanalyse gekoppeld aan eigenlijk gebruik). Ook voeren we analyses en metingen uit op fysische agentia (geluid, trillingen, radioactieve bronnen, elektromagnetische stralingen) en biologische agentia (legionella-analyse, contactanalyse, besmettingsanalyse enz.).

Dit gebeurt steeds met advies van welzijnsspecialisten tijdens én na het proces en zonder de verwante welzijnsdomeinen uit het oog te verliezen.