Asbestinventaris

Weet jij welke asbesthoudende materialen zich in jouw gebouw bevinden? Geen eenvoudige taak! Met de asbestinventaris brengen we ze allemaal in kaart en lijsten we de mogelijke risico’s hiervan op. Onze experts bekijken het totaalplaatje van jouw organisatie: van de nodige analyses tot de opvolging van de wetgeving.

Zo nemen we de wettelijke verplichtingen uit jouw handen en stellen onze experts een correct dossier op. Zo kan je jezelf met een gerust hart focussen op jouw onderneming.

Advies Stappenplan

Drie hoofdstappen

Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen. Stap één is altijd een asbestinventarisatie. Daarna vindt de verwijdering plaats (inclusief afvoer en stort) en tot slot volgt er een eindcontrole. Het verwijderen van asbest moet u, of uw verwijderaar namens u, altijd melden bij uw gemeente.

1 De asbestinventarisatie

U moet altijd een officiële asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een inventarisatie van een bedrijf zonder dit certificaat is voor de verwijdering ongeschikt en niet toegestaan. U (of uw aannemer) bent vrij om elk bedrijf te kiezen zolang dit maar over een certificaat beschikt. Uiteraard kunnen er (grote) prijsverschillen zijn tussen deze bedrijven. U moet het asbestinventarisatierapport bij uw sloopmelding te voegen. Het verwijderingsbedrijf heeft dit rapport nodig om de verwijdering uit te mogen voeren. Verwijderingsbedrijven die aanbieden zonder inventarisatierapport te verwijderen, zijn strafbaar. Dit geldt dan ook voor u als opdrachtgever.

2 Verwijdering van asbest

Wanneer u beschikt over een asbestinventarisatierapport, kunt u een asbestverwijderingsbedrijf opdracht geven om het asbest te verwijderen. Ook deze verwijderingsbedrijven horen te beschikken over een certificaat.

Maak afspraken over welk asbest er precies verwijderd wordt en hoe. Tijdens een inventarisatie zal er vaak op meerdere plekken asbest gevonden worden. U bent meestal niet verplicht om alle aangetroffen asbest te laten verwijderen. Dit is natuurlijk wel de meest voor de hand liggende optie. ‘Men is immers toch bezig’. U kunt er voor kiezen om sommige toepassingen beheersbaar achter te laten blijven. Beheersbaar wil zeggen dat er geen asbestvezels (meer) vrij kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van hechtgebonden asbest in goede toestand op een plek waar het niet makkelijk beschadigd kan worden. Ook kan asbest afgedekt worden met bijvoorbeeld een wand. Uiteindelijk bent u als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de verwijderingswerkzaamheden.

Afvoer en storten
Het behoort tot de werkzaamheden van de saneerder om het asbestbevattende afval af te voeren en uiteindelijk te laten storten. Ook hier gelden strenge voorschriften voor. Zo moet alle asbest luchtdicht en dubbel verpakt worden, voordat het buiten het saneringsgebied komt. De hoeveelheid die afgevoerd wordt, moet overeen komen met de hoeveelheid die in het werkplan staat. De saneerder, of een hiervoor geselecteerd bedrijf, voert het afval af. Het is niet toegestaan om zelf het afval af te voeren en naar een stortplaats te brengen.

3 De eindcontrole

Na een sanering moet een eindcontrole worden uitgevoerd. Bij deze eindcontrole wordt gecontroleerd of er asbestmateriaal is achtergebleven. Bij een buitensanering bestaat deze eindcontrole uit een visuele inspectie door een bedrijf dat hiervoor geaccrediteerd is. Bij een visuele inspectie vindt de controle ‘op het oog’ plaats en worden er bijvoorbeeld geen luchtmonsters genomen. Bij het verwijderen van daken is er bijna altijd sprake van een buitensanering; een visuele inspectie is dan voldoende. Na een binnensanering (bijvoorbeeld bij het saneren van standleidingen), moet een geaccrediteerd laboratorium de controle uitvoeren en luchtmetingen doen. Pas na de eindcontrole, mag de saneringslocatie weer door anderen betreden worden. De eindcontrole is voor u een garantie dat de sanering zorgvuldig is uitgevoerd. Een eindcontrole hoeft trouwens niet te betekenen dat alle asbest is verwijderd. De eindcontrole ziet dan ook alleen toe op het gesaneerde gebied of gebouwdeel. De eindcontrole is belangrijk. Zonder eindcontrole is de sanering nog niet afgerond. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat pas begonnen kan worden met andere werkzaamheden na de eindcontrole.

Over Asbest

Asbest is een natuurproduct

Wat veel mensen niet weten is dat asbest een natuurproduct is. Asbest is namelijk een verzamelnaam voor een aantal natuur gevormde mineralen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbestvezels zijn niet zichtbaar met het blote oog.

Twee hoofdgroepen asbest

Er zijn twee groepen asbest te onderscheiden, namelijk serpetijn en amfibool. Deze twee asbestsoorten onderscheiden zich door samenstelling, structuur en vorm.

1 Serpentijn asbest

Serpentijn asbest heeft een gekrulde, holle vezel bestaat uit dunne laagjes en is flexibel. Witte asbest, ook wel chrysotiel genoemd, is de belangrijkste soort asbest van de serpetijn groep. Zo’n 84% van alle asbesttoepassingen bevatten serpentijnvezels. Asbest uit de serpentijngroep dringt minder ver door in de longen dan amfibool asbest.

2 Ambifool asbest

Ambifool asbest is naaldvormig, niet hol en minder flexibel. Ze komen voor in bundels. De amfibool groep bevat onder andere amosiet (bruin asbest). Dit komt voor in ongeveer 4% van de toepassingen in Nederland. Crocidoliet (blauw asbest) in ongeveer 12%. Ambifoolvezels kunnen verder doordringen in de longen en niet afgebroken worden.

De geschiedenis van asbest

Asbest wordt al plusminus 5000 jaar gebruikt, maar won pas echt populariteit in 1870 tijdens de industriële revolutie. Toen werd ontdekt dat asbest zowel isolerende als brandwerende eigenschappen heeft.

Het einde van asbest

Pas na vele duizenden jaren van gebruik werd rond 1931 duidelijk dat asbest schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Toch duurde het nog tientallen jaren tot het gebruik van asbest in 1994 verboden werd.

Betekenis asbest

Asbest is afgeleid van het Griekse woord ‘asbestos’ en betekent onverwoestbaar. Ook in de Romeinse tijd werd ‘asbestirum’ gebruikt. Dit was een onverbrandbaar linnen, vervaardigd uit vezels van stenen.